18.02.2021 17:09

Neznámý čarodějník

 Stalo se kdysi, že kráva jedné hospodyně přestala dojit, ačkoliv byla zdravá a tlustá. Dříve dávala mnoho mléka, ale pojednou jako když utne, Ať se hospodyně jakkoliv na­máhala, nenadojila od ní více než několik kapek. Nevěděla si rady a uvěřila sousedkám, že kráva je očarova­ná. Nikdo však nevěděl, jak zbavit krávu čar a kouzel. Tu jednoho dne přišel do stavení neznámý muž v dlouhém tmavém šatě a prosil o kousek chleba a trochu mléka. Hospo­dyně mu ochotně ukrojila notný krajíc a přitom se omlouvala, že mléko mu dát nemůže, protože jí krava přestala náh­le dojit. Tu se muž usmál a řekl, že jistě užitek od krávy odbírá nějaká čarodějnice. Nabídl se pak, že selce pomůže, e čímž tato ráda souhlasila.

18.02.2021 17:07

Čarodějnice

Několik trnávských čarodějnic bývalo postrachem celého okolí. Scházívaly se vždy v květnu na cestě do Malíková, kde rostly tři prastaré mohutné lípy Společně se tam ve­selily a bavily tancem a proto se lidé báli v noci kolem lip chodit. Za jasných májových nocí totiž bývalo daleko slyšet jejich výskání.

18.02.2021 17:06

Novoveská světýlka

Bylo to kdysi na jaře, kdy již končily přástky. Na kopeč­ku v chalupě u Šépkú se sešlo mnoho mladé chasy. Když od­cházeli domů, uviděli světýlka, která pobíhala na poli u Nove Vsi.
Daleko se však od sebe nevzdalovala. Držela se pohromadě, chvílemi mizela, ale hned se zase objevila jinde.

Před lety jel sedlák s pacholkem z Bezděčí kamsi do vzdá­lené dědiny. Cestou se zastavili u hospody a hospodář ve­šel dovnitř. Pacholek zůstal před hospodou u koní a čekal, až sedlák vyjde. Musil však čekat dlouho než hospodář vy­šel a mohlo se jet dál. To bývalo sedlákovým zvykem, opa­kovalo se to často a když jeli nazpět, býval už sedlák oby­čejně opilý.

Před dávnými a dávnými lety žila v Rovni stará žena, kte­ré se báli všichni obyvatelé této malé vesničky. Chodila vždy zachmuřena a mračila se od rána do večera. S lidmi se stýkala málo, ale všichni se jí zdaleka vyhýbali. Vypravo­valo se o ní, že umí čarovat a že svými kouzly připravuje hospodyně o užitek.Žila v malé chaloupce a v jejím chléve stála jediná kráva. Ta jí však dávala takové množství mléka, že to ve vsi budilo všeobecný podiv.

Měla ve sklípku vždy plné hrnce mléka s takovým množstvím smetany, že ji stloukala celé dny a do města nosila plné koše másla. Také tvarohu prodávala mno­ho. Měla všeho dostatek a tržila hodně peněz.

Sousedé nad tím vrtěli hlavami a divili se. Jejich krávy dojily málo, ač je dobře krmili a pečlivě ošetřovali. Dlouho si to nedovedli vysvětlit, až se jednoho dne prozradilo to, čeho si jen domýšleli a o čem si šeptem povídali.

18.02.2021 16:59

Vodník u Lazů

Bratr bábinky Pokorné býval v Brně a někdy se přijel po­dívat domů do Bezděčí. Byl-li doma v neděli, chodíval do kostela v Městečku Trnávce. Aby užil krásné přírody, ne­chodil po cestě přes Unerázku, nýbrž šel polní cestou ko­lem luk směrem k Lazům, odkud pak zahnul k Trnávce.